Deposit Interest Rate

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล (For Juristic Person Customers)
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (Table 1 Deposit Interest Rate)

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (Effective from 12 June 2020)
หน่วย : ร้อยละต่อปี (Unit: % p.a.)

ประเภทเงินฝาก / Deposit Type

ประเภทลูกค้า / Customer Type

นิติบุคคล / Juristic Person*

สถาบัน / Institution

นิติบุคคลผู้มีถิ่นฐาน อยู่นอกประเทศ / Non-resident- Juristic Person

1. กระแสรายวัน /Current Account

0.000

0.000

N/A

2. ออมทรัพย์ /Savings Account

0.05

0.05

N/A

3. ฝากประจำ/Time Deposit

1 สัปดาห์ (Week)

0.05

0.05

N/A

2 สัปดาห์ (Week)

0.05

0.05

N/A

3 สัปดาห์ (Week)

0.05

0.05

N/A

1 เดือน/Month

0.05

0.05

N/A

2 เดือน/Months

0.05

0.05

N/A

3 เดือน/Months

0.05

0.05

N/A

6 เดือน/Months

0.05

0.05

N/A

12 เดือน/Months

0.05

0.05

N/A

24 เดือน/Months

0.05

0.05

N/A

36 เดือน/Months

0.05

0.05

N/A

*หมายเหตุ (Remarks)
เงื่อนไขต่างๆ ในการจ่ายดอกเบี้ย (Conditions of interest payment)

1. 1. ในกรณีที่มีการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำก่อนครบกำหนด ทางธนาคารเอชเอสบีซี จะจ่ายดอกเบี้ยให้ดังต่อไปนี้ For time deposit accounts, in case that there is a withdrawal prior to the maturity date, HSBC will pay interest as follows:
1.1 บัญชีเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน; ระยะเวลาฝากน้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้: ดอกเบี้ย = 0%
Time deposit account with tenor less than 3 months (i.e. 1 or 2 months); deposit period is less than such specified tenor: interest = 0%
1.2 บัญชีเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป;
Time deposit account with tenor 3 months or more;
1.2.1 ระยะเวลาฝากน้อยกว่า 3 เดือน: ดอกเบี้ย = 0%
Deposit period is less than 3 months: interest = 0%
1.2.2 ระยะเวลาฝากมากกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน: อัตราที่ต่ำกว่าระหว่าง อัตราดอกเบี้ย บัญชีออมทรัพย์ชนิดและวงเงินเดียวกัน และ อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ
Deposit period is at least 3 months or more : interest = interest rate for savings account of the same/similar type and tier OR interest rate for time deposit account, whichever is lower.

2. ลูกค้านิติบุคคลในที่นี้ครอบคลุมถึง บจก, บมจ, หจก, หสน, หน่วยราชการ, รัฐวิสาหกิจ, สมาคม, มูลนิธิ และนิติบุคคลที่มิได้แสวงหากำไร
Juristic Persons herein include Limited Company, Public Company Ltd., Limited Partnership, Registered Ordinary Partnership, Officials, State Enterprises, Association, Foundation, and Non-Profit Organisation.

3. ลูกค้าสถาบันครอบคลุมถึง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมและบริษัทประกันวินาศภัย
Institutional customers include Provident Funds, Mutual Funds and Non-Life Insurance Companies

4. ธนาคารเอชเอสบีซีอาจจ่ายดอกเบี้ยสำหรับบัญชีเงินฝากในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้กับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้อ 4.1 หรือข้อ 4.2 และเข้าเงื่อนไขข้อ 4.3 ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้
HSBC may pay interest for any deposit accounts higher than rates announced to customers who meet HSBC conditions in item 4.1 or item 4.2 and meet the condition in item 4.3 stated below which shall not exceed 2.0% p.a. from the highest offering interest rate of each type and tier.
4.1 ลูกค้าใช้บัญชีธนาคารเอชเอสบีซี เป็นบัญชีหลัก
Customers who use HSBC as their main operating account
4.2 ลูกค้าใช้บริการของแผนกบริการด้านการชำระเงินและบริหารเงินสดของธนาคารเอชเอสบีซี
Customers who use HSBC Global Payments and Cash Management Services
4.3 ลูกค้าที่ได้รับจดหมายเชิญจากทางธนาคาร
Customers who receive an invitation letter from HSBC.

5. วิธีการคำนวณดอกเบี้ย ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ย
Interest calculation method, frequency for interest payment, and number of days in the year used for interest calculation
5.1 ธนาคารเอชเอสบีซีใช้วิธีการคำนวณดอกเบี้ยดังต่อไปนี้ จำนวนเงินฝาก ณ สิ้นวัน คูณ อัตราดอกเบี้ย คูณ จำนวนวันที่ฝาก/จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ย
HSBC uses the following interest calculation method End of day deposit balance x interest rate x number of deposit days/number of days in the year
5.2 สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารเอชเอสบีซีจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทุก 6 เดือน
For Savings Accounts, HSBC pays interest to customer on a semi-annual basis
5.3 สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทฝากประจำ ธนาคารเอชเอสบีซีจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ณ วันครบกำหนด หากวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดธนาคาร ให้ถือเอาวันทำการวันแรกต่อจากวันหยุดทำการ เป็นวันครบกำหนดจ่ายคืนเงินฝาก
For Time Deposit Accounts, HSBC pays interest to customer on its maturity date. If the maturity date falls on a bank holiday, then maturity date will be on the next banking day.
5.4 ธนาคารเอชเอสบีซีใช้ 365 วันต่อปีในการคิดดอกเบี้ยยกเว้นปีอธิกสุรธินที่ใช้ 366 วันต่อปี
HSBC uses 365 days for interest calculation except leap year where 366 days will be used

6. บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นฐานที่อยู่นอกประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
Principle and interest of a non-resident Thai Baht deposit account according to Exchange Control regulations of Bank of Thailand is not protected by Deposit Protection Agency.

7. เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
Current Account, Savings Account and Time Deposit Account are protected by Deposit Protection Agency at the coverage amount specified by law.

ผู้มีอำนาจลงนาม
(นายแทน สวี เบง เคลวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
Authorised Signatory (Mr. Tan Swee Beng Kelvin)
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563
Announced on 9 June 2020

Contact us